Witamy na stronach Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych

Jesteśmy najstarszą firmą geofizyczną w Polsce (1950).

Badania geofizyczne od ponad 60. lat stanowią nasz główny profil działalności. Zakres oferowanych usług obejmuje zagadnienia rozpoznania złóż surowców oraz badania dla projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych na potrzeby budownictwa, archeologii i ochrony środowiska.

Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów badawczych w kraju i za granicą. Badania prowadzimy z wykorzystaniem powierzchniowych technik pomiarowych, gwarantujących szybkie i efektywne rozpoznanie geologiczne. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem badawczym umożliwiającym prowadzenie prac na powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku.

NASZA HISTORIA

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, założone w 1950 roku, jest najstarszą firmą geofizyczną w Polsce. Ponad 60. letnia działalność Przedsiębiorstwa przyczyniła się do geologicznego rozpoznania Polski. Badania geofizyczne były systematycznie wykorzystywane do poszukiwania, a następnie rozpoznawania złóż surowców mineralnych, m.in. złóż węgla kamiennego (Górny Śląsk, Lubelszczyzna), złóż węgla brunatnego (m.in. rejon Bełchatowa, Bogatyni i Legnicy), rud żelaza, złóż cynku i ołowiu, złóż miedzi (zagłębie miedziowe), siarki (Tarnobrzeg) i soli potasowych (wyniesienie Łeby). Interesującym przykładem prac prowadzonych przez PBG w latach 60. było wykonanie na Bałtyku pierwszego zdjęcia sejsmicznego refleksyjnego, które przedstawiało mapy wyróżniających się horyzontów sejsmicznych.

W latach 70. PBG wykonywało prace aerogeofizyczne w Nigerii i Czadzie dla celu rozpoznania budowy geologicznej i wykrycia ewentualnych wystąpień surowców rudnych oraz obszarów o zwiększonej koncentracji pierwiastków promieniotwórczych. Następnie, na terenie dawnej Kartaginy (Tunezja) prowadzono badania geofizyczne, wspierając realizowane na tym terenie badania archeologiczne, odnosząc przy tym duży sukces metodyczny w dziedzinie zastosowania geofizyki w archeologii.

W połowie lat 80. w Mongolii na pustyni Gobi Przedsiębiorstwo prowadziło prace geofizyczne dla udokumentowania złóż pierwiastków ziem rzadkich. W latach 1989-1990 w Armenii wykonywano prace dla rozpoznania warunków wodno-gruntowych w strefie trzęsienia ziemi, które miało miejsce w 1988. W Libii prowadzono prace z zakresu sejsmiki inżynierskiej dla potrzeb rozpoznania możliwości posadowienia rurociągu do przesyłu wód pozyskiwanych w głębi kraju, z warstw wodonośnych wieku mezopaleozoicznego, dla zaspokojenia potrzeb rejonu Trypolitanii, tzw. Great Man-Made River Project (Projekt Wielkiej Sztucznej Rzeki).

Dla potrzeb inwestycji prowadzonych w Polsce w latach 1980-1990 PBG prowadziło badania geofizyczne przy projektowaniu zapór wodnych w Karpatach i stopni kaskady Wisły. Na Górnym Śląsku PBG podjęło się wykrywania i likwidacji pustek poeksploatacyjnych. W 1990 roku PBG wykonało kompleksowe badania geofizyczne dla prac rozpoznawczych przy wyborze lokalizacji elektrowni jądrowych w kilku rejonach Polski. Ogromny zakres prac geofizycznych wykonano w ramach projektów poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód pitnych, tak w skali regionalnej jak i dla wybranych obiektów przemysłowych i osiedli. Opracowana została specjalna metodyka badania zasolenia wód podziemnych zarówno w wyniku infiltracji wód morskich w głąb lądu jak i migracji zanieczyszczeń ze zbiorników odpadów, jak np. w przypadku zbiornika osadów poflotacyjnych Żelazny Most w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym.

W latach 90. Przedsiębiorstwo wykonywało badania geofizyczne dla tematu „Mapa grawimetryczna Polski”, a w 1993 roku opracowana została przez PBG „Mapa magnetyczna T Bałtyku Południowego”. W latach 1998-2002 prowadzono badania magnetotelluryczne w Karpatach. Prace miały na celu określenie stref perspektywicznych dla poszukiwań ropy i gazu. Równolegle PBG realizowało badania grawimetryczne w Indiach i w Pakistanie, dla celów określenia stref perspektywicznych dla występowania węglowodorów.

W pierwszej połowie lat 2000. PBG realizuje m.in. badania geofizyczne pod budowę odcinków metra w Warszawie. Wykonano także liczne prace dla potrzeb kryminalistyki i archeologii, m.in. badania georadarowe na terenie Katedry we Fromborku w ramach prac archeologicznych prowadzonych w celu zlokalizowania grobu Mikołaja Kopernika. Wypracowano także specjalną metodykę zastosowania badań geofizycznych do wykrywania i monitorowania skażeń gruntu i wód podziemnych produktami ropopochodnymi. Od 2005 roku PBG bierze udział w projektach badawczych dotyczących wychwytu i geologicznego składowania CO2, w tym w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, dotyczących oceny możliwości geologicznego magazynowania CO2 w starych złożach węglowodorów i pokładach węgla.

Obecnie firma kontynuuje działalność zarówno w zakresie geofizyki poszukiwawczej jak też prowadzi badania geofizyczne dla projektów geologiczno-inżynierskich i ochrony środowiska.

PBG NA ŚWIECIE

badania geofizyczne-PBG
1. Polska 2. Czechy. 3. Niemcy 4. Słowacja 5. Chorwacja 6. Węgry 7. Włochy 8. Rumunia 9. Bułgaria 10. Kosowo 11. Ukraina 12. Armenia 13. Mongolia 14. Pakistan 15. Indie 16. Wietnam 17. Indonezja 18. Filipiny 19. Maroko 20. Tunezja 21. Algieria 22. Libia 23. Egipt 24. Czad 25. Nigeria 26. Gwinea 27. Senegal