Witamy na stronach PBG sp. z o.o.

Jesteśmy najstarszą firmą geofizyczną w Polsce (1950). Naszą specjalnością są badania geofizyczne prowadzone dla potrzeb poszukiwania surowców oraz projektów z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki.

Badania prowadzimy z wykorzystaniem nieinwazyjnych, powierzchniowych technik pomiarowych, gwarantujących szybkie i efektywne rozpoznanie geologiczne.

Nasza oferta obejmuje pełny zakres prac, w tym badania terenowe (akwizycja danych), przetwarzanie i interpretację danych oraz opracowanie dokumentacji wynikowych. Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac oraz metodyki badań w zależności od stawianego zadania geologicznego.

Jakość naszych usług potwierdzają liczne referencje i 70 lat działalności w branży geofizycznej.

Nasza historia i doświadczenie

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, założone w 1950 roku, jest najstarszą firmą geofizyczną w Polsce. Działalność Przedsiębiorstwa przyczyniła się do geologicznego rozpoznania Polski.

Lata 1950-1970: badania geofizyczne systematycznie wykorzystywano do poszukiwania, a następnie rozpoznawania złóż surowców mineralnych, m.in. złóż węgla kamiennego (Górny Śląsk, Lubelszczyzna), złóż węgla brunatnego (m.in. rejon Bełchatowa, Bogatyni i Legnicy), rud żelaza, złóż cynku i ołowiu, złóż miedzi (zagłębie miedziowe), siarki (Tarnobrzeg) i soli potasowych (wyniesienie Łeby). Interesującym przykładem prac prowadzonych przez PBG w latach 60. było wykonanie na Bałtyku pierwszego zdjęcia sejsmicznego refleksyjnego, które przedstawiało mapy wyróżniających się horyzontów sejsmicznych. Równolegle do prac prowadzonych w Polsce Przedsiębiorstwo prowadzi projekty zagraniczne,m.in. prace aerogeofizyczne w Nigerii i Czadzie (1974-1976) dla rozpoznania budowy geologicznej i wykrycia ewentualnych wystąpień surowców rudnych oraz obszarów o zwiększonej koncentracji pierwiastków promieniotwórczych. Następnie na terenie dawnej Kartaginy (Tunezja) prowadzono badania geofizyczne wspierając realizowane tam badania archeologiczne i odnosząc przy tym duży sukces metodyczny w dziedzinie zastosowania geofizyki w archeologii.

Lata 1980-1990: dla potrzeb prowadzonych inwestycji Przedsiębiorstwo wykonuje badania geofizyczne przy projektowaniu zapór wodnych w Karpatach i stopni kaskady Wisły, a także podejmuje się wykrywania i likwidacji pustek poeksploatacyjnych na terenie Górnego Śląska oraz prowadzi kompleksowe badania geofizyczne dla prac rozpoznawczych przy wyborze lokalizacji elektrowni jądrowych w kilku rejonach Polski. Ogromny zakres prac geofizycznych wykonano także w ramach projektów poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód pitnych, tak w skali regionalnej jak i dla wybranych obiektów przemysłowych i osiedli. W połowie lat 80. w Mongolii na pustyni Gobi Przedsiębiorstwo prowadziło prace geofizyczne dla udokumentowania złóż pierwiastków ziem rzadkich. W latach 1989-1990 w Armenii wykonywano prace dla rozpoznania warunków wodno-gruntowych w strefie trzęsienia ziemi, które miało miejsce w 1988. W Libii prowadzono prace z zakresu sejsmiki inżynierskiej dla potrzeb rozpoznania możliwości posadowienia rurociągu do przesyłu wód pozyskiwanych w głębi kraju z warstw wodonośnych wieku mezopaleozoicznego, dla zaspokojenia potrzeb rejonu Trypolitanii, tzw. Great Man-Made River Project (Projekt Wielkiej Sztucznej Rzeki). W latach 90-tych Przedsiębiorstwo wykonywało badania geofizyczne dla tematu „Mapa grawimetryczna Polski”, a w 1993 roku opracowana została przez PBG „Mapa magnetyczna T Bałtyku Południowego”. Począwszy od 1998 przez kolejne cztery lata przedsiębiorstwo prowadzi badania magnetotelluryczne w Karpatach dla określenie stref perspektywicznych dla poszukiwań ropy i gazu.

W pierwszej połowie lat 2000. PBG realizuje m.in. badania geofizyczne pod budowę odcinka metra w Warszawie. Prowadzono też liczne prace dla potrzeb kryminalistyki i archeologii, m.in. badania na terenie Katedry we Fromborku z wykorzystaniem metody georadarowej w ramach prac archeologicznych prowadzonych w celu zlokalizowania grobu Mikołaja Kopernika. Wypracowano także specjalną metodykę zastosowania badań geofizycznych do wykrywania i monitorowania skażeń gruntu i wód podziemnych produktami ropopochodnymi.

Od 2004 roku PBG bierze udział w projektach badawczych dotyczących wychwytu i geologicznego składowania CO2, w tym w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, dotyczących oceny możliwości geologicznego magazynowania CO2 w starych złożach węglowodorów i pokładach węgla.

Obecnie PBG sp. z o.o. kontynuuje działalność zarówno w zakresie płytkich badań geofizycznych jaki i geofizyki poszukiwawczej utrzymując najwyższe standardy świadczonych usług.

Zintegrowany system zarządzania

W Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, realizujący model zapewnienia jakości oraz nowoczesnego, procesowego podejścia do zarządzania organizacją. ZSZ funkcjonuje w trzech systemach: jakościowym, środowiskowym oraz BHP, i swoim zakresem obejmuje usługi z zakresu badań geofizycznych - prace terenowe i biurowe, realizowane z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004.

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP

Działalność nasza ukierunkowana jest na zaoferowanie klientom produktu o wysokiej jakości, możliwie najwyższą ochronę środowiska naturalnego przy pracach terenowych i biurowych, zagwarantowanie bezpieczeństwa załogi przy realizacji powierzonych zadań oraz zapewnienie zasobów i środków na realizację przyjętej Polityki. W ramach przyjętej polityki zobowiązujemy się:

  • doskonalić system zarządzania jakością, w szczególności w odniesieniu do jego skuteczności i efektywności;
  • doskonalić system zarządzania środowiskiem, w tym procesy mające znaczący wpływ na środowisko, poprzez segregację odpadów, zmniejszenie odpadów komunalnych oraz maksymalne ograniczenie wpływu naszych prac na środowisko naturalne;
  • doskonalić system zarządzania BHP dążąc do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji i zaangażowaniu pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w celu eliminacji zagrożeń, wypadków i chorób zawodowych.

Realizując przyjętą politykę zmierzać będziemy do wszechstronnego rozwoju Firmy oraz do zapewnienia pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy i płacy za solidne wypełnianie powierzonych zadań. Załoga jest świadoma, że efektywności pracy i wysoka jakość naszych usług pozwoli nie tylko na zaspokojenie wymagań klienta, ale także na zachowanie dotychczasowej pozycji na rynku oraz umożliwi zdobycie przewagi konkurencyjnej. Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymagań, wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych oraz wymagań stron zainteresowanych w zakresie najwyższej jakości świadczonych usług, ochrony środowiska i BHP.