geologia inżynierska - płytkie badania geofizyczne - geofizyka inżynierska - PBG sp. z o.o


Idź do treści

Menu główne:NIEINWAZYJNE, POWIERZCHNIOWE BADANIA GEOFIZYCZNE

 • szybka i efektywna ocena stanu środowiska geologicznego
 • szczegółowa informacja geologiczna
 • kompleksowe, nieinwazyjne badania geofizyczne

BADANIA GRUNTU

 • ogólne rozpoznanie budowy geologicznej
 • rozpoznanie podłoża pod inwestycje: drogi, mosty, tunele, zapory, budynki, składowiska, farmy wiatrowe
 • rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w strefach płytkiej eksploatacji górniczej
 • wykrywanie warstw wodonośnych, określanie stopnia zawodnienia
 • lokalizowanie podziemnych obiektów: rur, fundamentów, zbiorników
 • rozpoznanie płytkich złóż


ROZPOZNAWANIE I MONITOROWANIE GEOZAGROŻEŃ

BADANIA GRUNTU, GEOLOGICZNE ROZPOZNANIE PODŁOŻA POD INWESTYCJE

Rozpoznanie podłoża pod farmę wiatrową; przekrój sejsmiczny (profilowanie refrakcyjne)

Wykonujemy kompleksowe badania geofizyczne z wykorzystaniem nowoczesnych, nieinwazyjnych technik pomiarowych:

 • tomografia elektrooporowa ERT
 • sondowania elektrooporowe SGE
 • profilowania georadarowe GPR
 • profilowania konduktometryczne EM
 • profilowania radiofalowe VLF
 • sejsmiczne profilowanie refrakcyjne
 • sejsmiczne profilowanie refleksyjne
 • tomografia sejsmiczna
 • prześwietlanie sejsmiczne
 • MASW (wielokanałowa analiza fal powierzchniowych)

Nowoczesne, nieinwazyjne metody geofizyczne znajdują szerokie zastosowanie w pracach ukierunkowanych na rozpoznanie warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża budowlanego. Oferowane przez nas powierzchniowe, nieinwazyjne metody geofizyczne gwarantują szybkie i efektywne rozpoznanie ośrodka geologicznego, bez konieczności wykonywania kosztownych wierceń.

Badania geofizyczne od ponad 60. lat stanowią nasz główny profil działalności. Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów badawczych w kraju i za granicą, z których znaczna część dotyczyła płytkiej prospekcji.
Zakres badań obejmował zagadnienia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne
na potrzeby budownictwa wodnego, przemysłowego i mieszkaniowego; rozpoznania hydrogeologicznego;
rozpoznania płytkich złóż;
określenia warunków geologiczno-inżynierskich na terenach dawnej i obecnej eksploatacji górniczej;
ochrony środowiska i archeologii.

Badania podłoża budowlanego; kartowanie stropu niskooporowych (ilastych) utworów pliocenu wzdłuż odcinka budowy linii metra w Warszawie (tomografia elektrooporowa).


Prace z zakresu płytkich badań geofizycznych realizują doświadczone grupy geologów
i geofizyków
. Większość prac realizowana i dokumentowana jest w krótkim czasie:
od kilkunastu dni - do kilku tygodni. Prace prowadzone są z najwyższą starannością,
zgodnie z najlepszymi standardami oraz z uwzględnieniem procedur wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Każdy Klient może liczyć na
fachowe doradztwo w celu skutecznego rozwiązania problemu geologicznego i zastosowania najbardziej efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych metod badawczych.

ROZPOZNANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH W STREFACH PŁYTKIEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich, rozluźnień
i pustek w rejonie zapadliska po katastrofie budowlanej
w obszarze górniczym (badania mikro-grawimetryczne).
BADANIA ZAPÓR I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

Określenie stref nieciągłości (spękań, rozluźnień, uskoków) w podłożu i korpusie zapory (tomografia sejsmiczna).

Badania stanu wałów przeciwpowodziowych (tomografia elektrooporowa)

ROZPOZNANIE SKAŻEŃ GRUNTU I WÓD PODZIEMNYCH

Zlokalizowanie podziemnego zbiornika ze smołami pogazowymi i oznaczenie stref skażenia gruntu;
głębokość 3 m (profilowania konduktometryczne EM)

Okonturownie stref skażenia wokół zbiornika odpadów poflotacyjnych; mapa rozkładu oporności elektrycznej na głębokości 10 m (sondowania elektrooporowe SGE)

PBG Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych zaangażowane jest
w wiele projektów z zakresu płytkich badań geofizycznych.
Wieloletnie doświadczenie w rozpoznaniu geologicznym,
wysokie kwalifikacje personelu, nowoczesny sprzęt pomiarowy
oraz
profesjonalne oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji,
gwarantują wykonanie prac na najwyższym poziomie.

Kontakt:

Zespół Geologii i Geofizyki Środowiskowej PBG sp. z o.o.:

t. + 22 486 41 06; 486 40 21
kom. + 48 502 708 951

fax:+ 22 486 40 46
lub
marketing@pbg.com.pl


Powrót do treści | Wróć do menu głównego