O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

BADANIA ELEKTROMAGNETYCZNE

 

 

Pomiary elektromagnetyczne polegają na badaniu przewodności ośrodka geologicznego, poprzez wyindukowanie w nim pola elektromagnetycznego. Pierwotne pole elektromagnetyczne wytworzone przez nadajnik,  generuje wtórne pole elektromagnetyczne w badanym ośrodku geologicznym. Wtórne pole elektromagnetyczne reaguje na zmiany litologii, wody podziemne, zanieczyszczenia lub obecność w gruncie wkopanych obiektów.
 

W NASZEJ OFERCIE

 • badania georadarowe GPR
 • profilowania konduktometryczne EM
 • profilowaniaradiofalowe VLFZASTOSOWANIA: GEOFIZYKA INŻYNERSKA, EKO-GEOFIZYKA, ARCHEOLOGIA, SUROWCE

 • rozpoznanie płytkiej budowy geologicznej
 • badania podtorza, stanu dróg, nawierzchni betonowych
 • wykrywanie podziemnych obiektów i struktur rury, zbiorniki, piwnice, tunele, fundamenty  
 • badania obwałowań przeciwpowodziowych
 • poszukiwanie surowców
 • wykrywanie warstw wodonośnych
 • wykrywanie stref skażeń gruntu
 • badania szczelności podziemnych zbiorników, lokalizowanie przecieków i nieszczelności
 • badania dla kryminalistyki i archeologiiBADANIA GEORADAROWE GPR

badania georadarowe podtorza  lokalizowanie podziemnych struktur, badania georadarowe   georadar SIR20; echogram   

Badania metodą georadarową GPR są bezinwazyjną i stosunkowo płytką techniką badań geofizycznych. Pomiary polegają na emisji, w głąb ośrodka geologicznego, fal elektromagnetycznych o wysokich czestotliwościach. Fale emitowane są za pomocą specjalnych anten nadawczych.  Odbite fale odbierane są przez anteny odbiorcze i rejestrowane. W celu wizualizacji wyników zarejestrowane dane są nstepnie przetwarzane i interpretowane.  Zasięg głębokościowy pomiarów GPR zależy od kilku czynników, w tym od częstotliwości emitowanej fali, zdolności emisyjnej anteny nadawczej oraz parametrów elektrycznych ośrodka geologicznego. Generalnie zasięg głębokościowy wzrasta wraz ze spadkiem częstotliwości emitowanej fali, spada przy częstotliwościach wyższych. 

badania podłoża, badania georadarowe

    badania georadarowe, archeologia 
 BADANIA KONDUKTOMETRYCZNE PEM 

Konduktometr GEM-2   pomiary konduktometryczne   pomiary konduktometryczne, konduktometr CDM

Profilowania konduktometryczne elektromagnetyczne  (PEM/EM) to nieinwazyjna metoda geofizyczna pomiaru przewodności (oporu elektrycznego) gruntu, wykorzystująca zjawisko przejścia  fali elektromagnetycznej przez ośrodek geologiczny.  W wyniku pomiarów uzyskuje się wartości przewodności elektrycznej lub oporności; dodatkową mierzoną wartością jest tzw. parametr in-phase sygnalizujący bezpośrednio obecność elementów metalowych w gruncie. Efektem pomiarów są mapy rozkładu oporności elektrycznych ujawniające wszelkie nienaturalne (poza geologiczne) obiekty w podłożu oraz mapy parametru in-phase wskazujące obecność obiektów metalowych w gruncie.

badania konduktometryczne obwałowań przeciwpowodziowych   badania skażeń gruntu; lokalizowanie wkopanych zbiorników 
 PROFILOWANIA RADIOFALOWE VLF
technika pomiarów z grupy metod elektromagnetycznych, wykorzystujących zjawisko zróznicowania parametrów elektrycznych skał. MetodA VLF wykorzystywana jest w rozpoznaniu stref zmineralizowanych (okruszcowanych) oraz w badaniach hydrogeologicznych - do uściślenia i weryfikacji przebiegu stref tektonicznych. 

system T-VLF   system T-VLF


 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy

 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław