O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWA

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek


 

Oferujemy kompleksowe badania geofizyczne dla celów płytkiej prospekcji. Zakres usług obejmuje zagadnienia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne na potrzeby budownictwa wodnego, przemysłowego, mieszkaniowego, badania dla celów rozpoznania hydrogeologicznego, archeologii i ochrony środowiska, 
w tym dla rozpoznania i monitorowania geo-zagrożeń.
Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac.

W NASZEJ OFERCIE

BADANIA DLA BUDOWNICTWA  zobacz więcej

Badania umożliwiają rozpoznanie budowy geologicznej warstw przypowierzchniowych
do głębokości planowanego posadowienia obiektów i przewidywanego oddziaływania
ich fundamentów na podłoże, pozwalają na określenie stref nieciągłości struktur geologicznych
lub identyfikację form krasowych - szczególnie groźnych z punktu widzenia warunków
posadowienia budowli. Wykonujemy:

 • szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej terenu
 • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia obiektów budowlanych
 • lokalizowanie stref rozluźnień i osiadań gruntu
 • wykrywanie pustek skalnych naturalnych i poeksploatacyjnych mikrograwimetria
 • wykrywanie potencjalnych stref zawodnionych
 • wykrywanie podziemnych obiektów (kable, rury, zbiorniki, fundamenty, obiekty archeologiczne)
 • badania dróg, nawierzchni betonowych
 • badania podtorza

BADANIA DLA PROJEKTÓW GEOTECHNICZNYCH zobacz więcej

Oferujemy badania geofizyczne jako alternatywne lub uzupełnieniające dla projektów geotechnicznych:

 • badania sprawdzające bez naruszania struktury gruntu (powierzchni)
 • ciągły (nie punktowy) obraz profilu pomiarowego
 • duża szczegółowość danych pomiarowych
 • niski koszt i krótki czas badań
   

BADANIA SOZOLOGICZNE, BADANIA SKAŻEŃ  zobacz więcej

 • rozpoznanie i monitorowanie zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych
 • lokalizowanie podziemnych składowisk, wkopanych obiektów
 • rozpoznanie sozologiczne obszarów składowisk przemysłowych
   

BADANIA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH I ZAPÓR  prezentacja

Oferujemy nowoczesne, nieinwazyjne badania geofizyczne prowadzone z powierzchni terenu,
bez naruszenia istniejącej struktury. Efektem pomiarów są przekroje ilustrujące strukturę gruntu/podłoża, rodzaj materiału użytego do budowy nasypów, stopień zwięzłości i podatności na rozmycie, strefy spękań i rozluźnień. Wykonujemy:

 • rozpoznanie budowy podłoża nasypów
 • badania stabilności podłoża i zboczy zbiorników wodnych
 • rozpoznanie stanu zagęszczenia gruntów (nasyp, podłoże)
 • kontrola szczelności ekranów hydroizolacyjnych
 • lokalizowanie stref spękań i rozluźnień w korpusie i podłożu budowli hydrotechnicznych


BADANIA SKARP I OSUWISK

W naszej ofercie badania geofizyczne dla celów rozpoznania budowy geologicznej
i wyznaczenia stref potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi. 

 • wyznaczenie stref potencjalnie zagrożonych osuwiskami
 • wyznaczenie głębokości i przebiegu płaszczyzny poślizgu osuwiska
 • rozpoznanie stref zagrożonych obrywami brzegu klifowego


ANALIZY SKŁADU PIERWIASTKÓW - BADANIA SPEKTROMETREM 

 •  analizy składu pierwiastków w próbkach mineralnych, w glebie, w stopach metaliWYKONUJEMY

 • prace polowe, łącznie z pomiarami geodezyjnymi / GPS
 • przetwarzanie i interpretację danych
 • modelowania, wizualizacje, mapy, przekroje, raporty / dokumentacje końcowe

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy

 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław