O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
REALIZOWANE PRACE WYBRANE REFERENCJE INNE PROJEKTY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

REALIZOWANE PRACE

  

2017

      

Na zdjęciach ekipa LUCKY8TV podczas kręcenia ujęć dla Discovery Science Channel, w trakcie prowadzonych przez nas badań na trasie Wrocław-Wałbrzych i poszukiwań złotego pociągu; prace geofizyczne ukierunkowane są przede wszystkim na rozpoznanie budowy geologicznej i zlokalizowanie podziemnych pustek (odcinków  tuneli) 


 

     

Badania geofizyczne w podziemiach kompleksów Włodarz i Książ, wchodzących w skład sieci obiektów objętych nazistowskim projektem Riese; prace metodą tomografii elektrooporowej i nieinwazyjną sejsmiczną prowadzone są w celu wykrycia nieznanych pomieszczeń i sztolnibadania magnetotelluryczne          ​

Badania magnetotelluryczne w Bułgarii  dla rozpoznania warstw wodonośnych i stref uskokowych do głębokości 1000m dla wskazania lokalizacji dla nowych odwiertów; prace obejmowały akwizycję, przetwarzanie i interpretację danych MT (inwersja 1D/2D), wizualizacje 3D; łączna długość profili: 4km


 

      

Badania konduktometryczne i metodą tomografii elektrooporowej ERT na zbiorniku Łosień, dla zlokalizowania miejsc uszkodzenia dna zbiornika lub wykrycia ewentualnych pustek pod jego dnem


 

         

W kwietniu i maju br. wykonywaliśmy badania geofizyczne na odcinku budowy II linii metra i w rejonie projektowanej stacji metra; badania prowadzone były dla celów rozpoznania podłoża gruntowego, zlokalizowania podziemnej infrastruktury i ewentualnych pustek; prace w Warszawie realizowano metodą georadarową oraz metodą sondowań geoelektrycznych SGE; pomiary geofizyczne metodą konduktometryczną (fot. po prawej) dla zlokalizowania podziemnych obiektów realizowano na terenie dwóch terminali naftowych


 

      

Badania geofizyczne - geoelektryczne elektrooporowe SGE, dla potrzeb rozpoznania warunków występowania wód mineralnych i pitnych i wskazania lokalizacji nowych ujęć; badania prowadzono m.in. w rejonach ujęć Szczawina, Bystrzyca Kłodzka, Jeleśnia


 

2016 - 2014


         

Badania geofizyczne w Kosowie; prace prowadzono metodami: grawimetryczną (2500pkt.), w tym metodą pionowego gradientu wieżowego; magnetyczną (4000pkt.) i konduktometryczną (5000pkt.); zakres prac obejmował pomiary terenowe (w tym geodezyjne), przetwarzanie i interpretację danych; prace realizowane były w ramach projektu rozpoznania złóż surowców     

Badania sozologiczne na terenie Huty Metali Nieżelaznych Szopienice;  od początku roku 2014 do  września 2016 prowadzono cykliczne badania geofizyczne metodą geoelektryczną i analizy spektrometryczne na składowisku odpadów cynkonośnych i jego okolicy, w celu monitorowania działań rekultywacyjnych oraz stanu środowiska. Prace prowadzono dla projektu likwidacji osadników szlamów cynkonośnych oraz rekultywacji terenu po usuniętych odpadach >>> więcej


 

   

Badania georadarowe dla potrzeb rozpoznania archeologicznego; prace prowadzono m.in. na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (fot. z lewej) i na terenie zamku w Kędzierzynie Koźlu (fot.); w naszym portfolio mamy wiele prac wykonanych dla prospekcji archeologicznej m.in. badania georadarowe Pałacu Przebendowskich (Muzeum Niepodległości) i w Pałacu Krasińskich w Warszawie, badania georadarowe w celu lokalizacji krypt i starych grobów m.in. w kaplicy Katedry Wawelskiej, w klasztorze na Jasnej Górze i w Katedrze we Fromborku - w ramach prac prowadzonych dla odnalezienia grobu Mikołaja Kopernika


 

       

Badania mikrograwimetryczne na obszarze górniczym dla lokalizacji podziemnych pustek w otoczeniu szybów; prace realizowane były także na terenie budowy Galerii Galena w Jaworznie, w celu zlokalizowania pustek związanych z chodnikami kopalnianymi; zakres prac obejmował pomiary mikrograwimetryczne, geodezyjne, przetwarzanie i interpretację danych


      

     

Badania geofizyczne w Indiach dla projektów poszukiwania zasobów geotermalnych; zakres prac obejmował pomiary magnetotelluryczne 2D/3D, processing i interpretację 2D/3D; łącznie wykonano 255 sondowań MT; wcześniejsze prace w Indiach w roku 2000 i 2010 prowadzone były dla poszukiwania złóż węglowodorów metodą grawimetryczną i magnetyczną


 

     

Kompleksowe badania geofizyczne w północno-wschodniej Rumunii; celem prac było uszczegółowienie rozpoznania warunków geologiczno-strukturalnych i tektonicznych obszaru pod kątem lokalizacji struktur mogących stanowić potencjalne pułapki dla akumulacji węglowodorów; łącznie w ramach kontraktu wykonano 500 sondowań magnetotellurycznych, 3750 pkt. grawimetrycznych i 37500 pkt. magnetycznych (akwizycja danych, processing i interpretacja)  


 

     

Badania geofizyczne w Gwinei (2013/2014); prace prowadzono metodą sondowań geoelektrycznych elektrooporowych SGE dla celów rozpoznania złóż kopalin (w tym złota); łącznie wykonano 2400 sondowań SGE;  fot. z prawej - badania grawimetryczne dla rozpoznania złoż surowców realizowane w Senegalu w 2012 r.


 

     

Badania georadarowe podtorza kolejowego; pomiary umożliwiają ocenę warunków geologicznych w podłożu podkładów, w tym wykrywanie pustek i rozluźnień w podłożu, lokalizowanie wymyć i stref zawodnionych oraz obcych elementów, takich jak okablowanie, ciągi kanalizacyjne czy elementy zbrojenia podtorza

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław