O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

METODY GEOELEKTRYCZNE ELEKTROOPOROWE

 

sondowania elektrooporowe SGE

 

Metody elektrooporowe to jedne z najpopularniejszych metod geofizyki stosowanej. Należą do grupy metod geoelektrycznych. W badaniach wykorzystuje się zjawisko przepływu stałego prądu elektrycznego przez ośrodek geologiczny. Interpretacja pomiarów umożliwia wydzielenie stref zróżnicowanych opornościowo; oporność elektryczna jest parametrem doskonale odzwierciedlającym zróżnicowanie litologii ośrodka geologicznego i wielu zachodzących w nim zjawisk naturalnych i antropogenicznych. Interpretacja wyników umożliwia określenie głębokości i obszaru występowania złóż kopalin, warstw wodonośnych lub rozpoznanie ośrodka pod kątem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Badania prowadzone są w trzech wersjach metodycznych, w zależności od rodzaju planowanych prac oraz budowy geologicznej terenu. 
 

W NASZEJ OFERCIE

 • sondowania geoelektryczne elektrooporowe SGE
 • profilowania elektrooporowe PE
 • tomografia elektrooporowa ERT
 • głębokie badania geoelektryczne  >>> zobacz więcej
   

ZASTOSOWANIA: GEOFIZYKA INŻYNIERSKA, SUROWCE MINERALNE, WODY PODZIEMNE

 • rozpoznanie budowy geologicznej: badania dla budownictwa i geotechniki
 • badania stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i zapór
 • badania stabilności skarp i osuwisk
 • wykrywanie i monitorowanie zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych
 • lokalizowanie podziemnych obiektów, badania dla archeologii 
  • poszukiwanie wód podziemnych
  • poszukiwanie złóż surowców: rud metali, kruszyw
    


BADANIA GEOELEKTRYCZNE ELEKTROOPOROWE SGE, PE
Badania geoelektryczne w wersji sondowań elektrooporowych SGE (typu Schlumbergera) stanowią niezastąpioną metodę w zagadnieniach geologii inżynierskiej,  poszukiwaniach wód podziemnych i złóż kruszyw. Pomiary dostarczają informacji o budowie geologicznej do głębokości kilkudziesięciu metrów. Sukcesywne zwiększanie rozstawu elektrod pociąga za sobą wzrost głębokości penetracji prądu elektrycznego, a zatem informacji uzyskiwanych z coraz to głębszych partii ośrodka geologicznego. Informacje te otrzymuje się w postaci krzywych SGE. 
Pomiary w wersji PE zalecane są do śledzenia stromo zapadających granic geologicznych i uskoków. Badania mogą być prowadzone przy kilku róznych rozstawach elektrod, co umożliwia rozpoznanie warstw geologicznych na dwóch lub trzech poziomach głębokościowych.
 

badania geoelektryczne elektrooporowe SGE   przekrój geoelektryczny, wody podziemne
 TOMOGRAFIA ELEKTROOPOROWA ERT
podobnie jak inne metody elektrooporowe metoda tomografii elektrooporowej ERT (electrical resistivity tomography)  bazuje na zjawisku przepływu stałego prądu elektrycznego przez ośrodek skalny. W geofizycznych badaniach elektrooporowych przedmiotem rozpoznania jest przestrzeń ośrodka geologicznego, pomiędzy dwiema elektrodami uziemianymi w gruncie, do których podłączone jest źródło prądu elektrycznego. W odniesieniu do klasycznych badań elektrooporowych metoda ERT posiada szereg zalet, w tym  dużą szczegółowość (gęstość) pomiarów pozwalającą na ciągłe śledzenie zmian badanego ośrodka geologicznego oraz dużą odporność na zak
łócenia elektryczne. 

badania wałów przeciwpowodziowych, tomografia elektrooporowa badania migracji skażeń, tomografia elektrooporowa   rozpoznanie złoża kruszyw, tomografia elektrooporowa
 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław