O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

GŁĘBOKIE BADANIA GEOELEKTRYCZNE

 

BADANIA MAGNETOTELLURYCZNE MT
rekomendowane są na wszystkich etapach prac poszukiwawczych począwszy od etapu wstępnego rozpoznania jak i przy dokumentowaniu złóż. Wykorzystywane są z powodzeniem dla rozpoznania i identyfikacji głębokich stref tektonicznych stwarzających warunki prowadzenia wód termalnych oraz jako uzupełniające dla prac sejsmicznych prowadzonych dla poszukiwań ropy i gazu, umożliwiając śledzenie warstw, których rozpoznanie metodami sejsmicznymi jest niewystarczające. Metoda magnetotelluryczna przydatna jest szczególnie na obszarach o skomplikowanej budowie geologicznej. 
Posiadamy wielofunkcyjną aparaturę System2000.net firmy PHOENIX GEOPHYSICS  do akwizycji danych magnetotellurycznych w wersji klasycznej MT/AMT i w wersji CSAMT - ze sztucznie wzbudzanym polem elektromagnetycznym,  do pomiarów metodą polaryzacji wzbudzonej IP i metodą procesów przejściowych TDEM. Posiadane nadajniki umożliwiają wykonywanie badań o dużym zasięgu głębokościowym oraz na obszarach silnie zurbanizowanych, charakteryzujących się wysokim poziomem zakłóceń elektromagnetycznych.

 

badania magnetotelluryczne MT  badania magnetotelluryczne MT   badania magnetotelluryczne

ZASTOSOWANIA: POSZUKIWANIA NAFTOWE, WODY TERMALNE, RUDY METALI  
 
 • poszukiwanie wód termalnych >>> zobacz więcej
 • badania dla poszukiwań naftowych >>>zobacz więcej
 • poszukiwania złóż rud, węgla i surowców chemicznych  >>> zobacz więcej
 • badania dla poszukiwania gazu łupkowego >>> zobacz więcej
 • rozpoznanie struktury i tektoniki obszaru
 • monitoring podziemnych magazynów (naturalnych i sztucznych)

badania geoelektryczne

 
Głębokie badania geoelektryczne obejmują badania z wykorzystaniem metod geoelektrycznych o zasięgu głębokościowym przekraczającym kilkaset metrów. Granice zasięgów głębokościowych pomiędzy metodami płytkimi, średniozasięgowymi i głębokimi są płynne i mają charakter umowny. Głębokie badania geoelektryczne  stosowane są  w problematyce strukturalnej i w poszkiwaniach naftowych. Metodyka badań wykorzystuje pomiary naturalnego  zmiennego pola elektromagnetycznego na powierzchni Ziemi, w celu wyznaczenia rozkładu oporności w ośrodku skalnym; określenie oporności możliwe jest w przedziale od kilkudziesięciu metrów do ponad stu kilometrów. 

 

W NASZEJ OFERCIE

 

 • sondowania magnetotelluryczne SMT
 • ciągłe profilowania magnetotelluryczne CPMT
 • sondowania audio-magnetotelluryczne AMT (w wersji wysokoczęstotliwościowej)
 • sondowania z kontrolowanym (sztucznym) źródłem wzbudzania CSAMT
 • metoda polaryzacji wzbudzonej IP
 • metoda procesów przejciowych TDEM
  • prace polowe - akwizycja danych 
  • przetwarzanie i interpretacja danych, modelowanie, inwersja
  • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna
    


POLARYZACJA WZBUDZONA IP
jest jedną z głównych metod geofizycznych stosowanych do wykrywania mineralizacji rudnej występującej zarówno w formie rozproszonej jak i skupionej. Pomiary  wykonywane są wzdłuż profili przecinających wyznaczone strefy perspektywiczne, dla potwierdzenia możliwości występowania mineralizacji i stwierdzenia jej intensywności. 
Metoda polaryzacji wzbudzonej stosowana jest w poszukiwaniach wód mineralnych i leczniczych oraz, w połączeniu z innymi metodami geofizycznymi (np. CSAMT) do wykrywania lub rozpoznania złóż węglowodorów. Pomiary metodą IP stosowane są także w geofizyce inżynierskiej np. do wykrywania metalowych obiektów. 

badania geoelektryczne IP, Terrameter LS  badania geofizyczne, polaryzacja wzbudzona IP polaryzacja wzbudzona, anomalie IP, strefy okruszcowane

Do prac metodą polaryzacji wzbudzonej wykorzystujemy m.in. TERRAMETER LS f. ABEM, system ARES II f. GF Instruments, TIPIX/ELREC PRO System f. Iris Instruments oraz System2000.net f. Phoenix Geophysics. 
 METODA PROCESÓW PRZEJŚCIOWYCH TDEM
stosowana w kompleksie z innymi metodami geofizycznymi np. z metodą magnetotelluryczną, wykorzystywana jest do rozpoznania warstw wodonośnych, w tym źródeł termalnych oraz do lokalizacji struktur związanych z występowaniem złóż węglowodoró
w i rud metali. 

  badania geofizyczne System2000net  pomiary geofizyczne; cewki magnetyczne System2000net
 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy 

 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław