O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
REALIZOWANE PRACE WYBRANE REFERENCJE INNE PROJEKTY

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek


Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych

Projekt prowadzony jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica (lider konsorcjum), Politechnika Warszawska, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych sp. z o.o.  oraz Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu CBRTP S.A.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Badań Stosowanych III (2015-2017); finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności procesów poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów. Zadaniem projektu jest opracowanie sposobów interpretacji badań geofizycznych z zastosowaniem metod niesejsmicznych, w szczególności wypracowanie metodyki ich zastosowania do wspomagania interpretacji danych sejsmicznych. Rozwiązania, które będą opracowywane w tym projekcie są niezbędne w interpretacji ośrodków złożonych tektonicznie oraz wzbogacą interpretację danych sejsmicznych o niezależne dane geofizyczne. Przydatność takich rozwiązań wykazały dotychczas zrealizowane projekty badawcze. Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania
stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej


Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych sp. z o.o.
(lider konsorcjum),  CBRTP Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. oraz 
OPEGIEKA sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe.  Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 

Strona projektu www.pbgdron.pbg.com.pl Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania
PBG w składzie Konsorcjum powołanego do realizacji
programu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska. Realizacje programu zaplanowano na lata 2008-2012. Wynikiem prac będzie wskazanie potencjalnych geologicznych składowisk CO2 spełniających warunki wykonalności, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko. Dla wybranych składowisk opracowany zostanie program ich monitoringu przed rozpoczęciem składowania CO2 oraz założenia dla monitoringu w czasie eksploatacji składowiska i po jej zakończeniu    zobacz więcej
 CO2NetEast (2006-2010)
- projekt typu "Działania Skoordynowane", współfinansowany przez KE ze środków 6 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji. Głównym celem projektu było rozszerzenie działań istniejących, europejskich sieci w zakresie wychwytu i składowania CO2 - CCS Carbon Capture and Storage na nowe państwa członkowskie i kraje kandydujące. Pierwszy etap projektu, finansowany był głównie z funduszy UE, wystartował w październiku 2006 roku i trwał trzy lata. Drugi etap projektu rozpoczął się w październiku 2009 roku i zakończył we wrześniu 2010. Ten etap finansowany był ze środków własnych uczestników i sponsorowany przez partnerów przemysłowych: Shell International Renewables, Statoil, Schlumberger Carbon Services, Norsk Hydro, Enel, Technology Initiatives ALSTOM i Vattenfall (główni sponsorzy) oraz ALSTOM Power, Total i BP

Szczegółowe zadania projektu:

 • wsparcie (dofinansowanie) uczestnictwa członków sieci CO2NET (Sieć Wymiany Informacji o Dwutlenku Węgla) z nowych państw członkowskich i krajów kandydujących oraz umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w działaniach sieci;
 • współorganizacja Dorocznego Seminarium CO2NET w roku 2008 i organizacja dwóch regionalnych warsztatów w nowych państwach członkowskich i/lub Krajach Kandydujących (rok 2007 i 2009);
 • rozpowszechnianie wiedzy i wzrost świadomości na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 w nowych Państwach Członkowskich i Krajach Kandydujących w okresie realizacji projektu i później;
 • ustanowienie powiązań pomiędzy podmiotami zainteresowanymi CCS w nowych państwach członkowskich i krajach kandydujących oraz pomiędzy nimi i ich partnerami w innych krajach UE, z wykorzystaniem istniejących sieci badawczych, w szczególności CO2NET i ENeRG (Europejska Sieć Badań w zakresie Geoenergii) jak również powiązań z Europejską Platformą Technologiczną Zero-Emisyjnych Elektrowni na Paliwa Kopalne.

Dla realizacji projektu utworzono konsorcjum, składające się z ośmiu instytucji B&R z nowych państw członkowskich UE i krajów kandydujących + Statoil, jako partnera przemysłowego. Partnerzy Konsorcjum:

 • Czeska Służba Geologiczna (Czechy) - koordynator projektu
 • Uniwersytet w Zagrzebiu - Wydział Górnictwa, Geologii i Inżynierii Naftowej (Chorwacja)
 • Węgierski Instytut Geofizyki im Eötvösa Loránda - ELGI (Węgry)
 • Państwowy Instytut Geologiczny im. Dionýza Štúra (Słowacja)
 • Instytut Geologii na Politechnice w Tallinie (Estonia)
 • Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych PBG sp. z o.o. (Polska)
 • Narodowy Instytut Geologii Morza i Geo-ekologii - GeoEcoMar (Rumunia)
 • Uniwersytet Sofijski im. Klemensa Ochrydzkiego (Bułgaria)
 • Statoil ASA (Norwegia)

strona projektu (zamknięta)CASTOR (2002-2008)
- CO2 from Capture to STORage - od wychwytu do magazynowania CO2. Celem projektu było rozwinięcie i weryfikacja, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, innowacyjnych technologii niezbędnych dla bezpiecznego i opłacalnego wychwytu i magazynowania CO2. W zadaniu badawczym CASTOR WP1.2, którego celem była ocena możliwości geologicznego magazynowania CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych, w "nowych" krajach UE i krajach kandydujących, uczestniczyły instytuty i przedsiębiorstwa z tych krajów, zrzeszone w sieci tematycznej ENeRG.

W Polsce możliwości magazynowania CO2, pochodzącego ze spalania paliw kopalnych, wiążą się głównie z ewentualnym wykorzystaniem poziomów wodonośnych w obrębie kompleksu permsko-mezozoicznego (dolno kredowego, dolno jurajskiego i dolno triasowego), wyeksploatowanych lub częściowo wyeksploatowanych złóż gazu i ropy naftowej (i występujących tam poziomów wodonośnych) oraz pokładów węgla kamiennego, zawierających metan. Projekt CASTOR dofinansowywany był przez 6 Program Ramowy UE. Koordynatorem zadania badawczego był GEUS (Dania), a zagadnieniami powiązania opracowanych danych z systemem GIS projektu GESTCO zajmowało się BGS (Wielka Brytania). Ze strony Polski w zadaniu uczestniczyło Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych. Dalsze prace w tej dziedzinie odbywały się w ramach projektu GeoCapacity (6PR)    zobacz więcej
 GeoCapacity 
- Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide - określenie możliwości geologicznego magazynowania CO2 w Europie. Projekt był współfinansowanym przez 6PR. Koordynatorem projektu był GEUS (Dania). Ze strony polskiej w projekcie uczestniczyli Vattenfall Polska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Eenergia PAN i Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych. Rola PBG dotyczyła rozpoznania możliwości geologicznego magazynowania CO2 w starych złożach węglowodorów i pokładach węgla w Polsce oraz przygotowania danych do systemu WebGIS.

                                                                                   
Mapa możliwości geologicznej sekwestracji CO2

 


 

 

 

 

 

 


Zobacz też:
Atlas CO2 - interaktywny atlas prezentujący możliwości geologicznej sekwestracji CO2 w Polsce
Rozpoznanie formacji i struktur dla bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z programem ich monitorowania

 SPO WKP
- projekt badawczo-celowy: Badania skażeń środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi przy pomocy metod geofizycznych, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Programu "Konkurencyjność" Funduszy Strukturalnych (SPO WKP). Celem projektu było wykorzystanie wiedzy i doświadczeń partnera badawczego Akademii Górniczo - Hutniczej dla umożliwienia wykonawcy - firmie usługowej PBG Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, rozwinięcia metodyki efektywnego wykorzystania metod geofizycznych dla potrzeb wykrywania i monitorowania skażeń substancjami ropopochodnymi, na obszarach starych pól naftowych. Obszary te są przewidziane, po zakończeniu eksploatacji złóż ropy, do wykorzystania na potrzeby społeczności lokalnych. Wymagać to będzie rozpoznawania obszarów, na których mogą występować skażenia, a w przypadku zastosowania programów remediacji, także monitoringu zachodzących tam procesów. Badania objęły rozpoznanie obszarów, na których mogło występować skażenie, polowe pomiary geofizyczne oraz odwiercenie piezometrów na dwóch obszarach górniczych (polach naftowych), zlokalizowanych w SE części Polski (Karpaty), gdzie eksploatację złóż ropy rozpoczęto jeszcze w XIX stuleciu i prowadzi się do dnia dzisiejszego.
Technicznym celem projektu było określenie związków pomiędzy wynikami polowych badań geofizycznych (ERT tomografia elektrooporowa, GPR profilowania georadarowe) a własnościami gruntu i wód gruntowych, zwłaszcza tych związanych z występowaniem skażeń substancjami ropopochodnymi. Etapy projekty objęły:

 • inwentaryzację danych i opracowanie kryteriów wyboru polowych stanowisk badawczych na potrzeby zaprojektowania badań polowych,
 • modelowanie numeryczne zasięgu i migracji skażeń (AGH) w wybranych, charakterystycznych rodzajach gruntów,
 • zaprojektowanie i wykonanie badań polowych w siatce profili i w wariancie międzyotworowym (oraz odwiercenie piezometrów na ich potrzeby),
 • optymalizację processingu wyników badań geofizycznych,
 • symulację komputerową elektromagnetycznego pola falowego (AGH),
 • określenie związków pomiędzy parametrami geofizycznymi, a własnościami gruntu i wód gruntowych, dla rozpatrywanych stanowisk badawczych i ogólnie.


Rezultaty numerycznego modelowania zasięgu i migracji skażeń posłużyły do zaprojektowania polowych badań geofizycznych oraz interpretacji ich wyników. Symulacje komputerowe elektromagnetycznego pola falowego wykonano w oparciu o charakterystykę gruntów, wyniki geofizycznych badań polowych i modelowań numerycznych zasięgu i migracji skażeń. Wyniki symulacji wykorzystano do optymalizacji processingu i interpretacji sozologicznej wyników badań polowych GPR. Stwierdzono, że wyniki polowych badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowe i profilowania georadarowego mogą być wykorzystane do wykrywania stref skażenia w ośrodku gruntowo-wodnym, jeśli zostaną skorelowane z wynikami modelowań numerycznych (komputerowych) zasięgu i migracji skażeń ropopochodnych w wybranych, charakterystycznych rodzajach gruntów oraz z wynikami symulacji komputerowych rozkładu elektromagnetycznego pola falowego w gruntach skażonych.


PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław